Generelt

FADL’s Forlag A/S er et aktieselskab ejet af FADLs 3 kredsforeninger og Hovedforeningen.

Formål

Selskabets formål er at udgive skriftligt materiale og læremidler af medicinsk eller paramedicinsk interesse for medicinstuderende, yngre læger samt paramedicinske grupper.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen, der afholdes inden udgangen af maj, er Forlagets højeste besluttende myndighed. På generalforsamlingen vælges Forlagets bestyrelse. Generalforsamling afholdes af hensyn til aktieselskabsloven en gang årlig.

Bestyrelse

6 personer, heraf mindst 4 medicinstuderende, heraf mindst 1 fra hver kredsforening. Kandidater til bestyrelsen indstilles af de enkelte kredsforeninger. Bestyrelsesmedlemmer vælges for et år. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Alle interesserede FADL-medlemmer kan deltage i bestyrelsens arbejde.

Direktion

Bestyrelsen indsætter en direktion bestående af en direktør.

Styring

For den daglige ledelse står direktøren. Bestyrelsen diskuterer og træffer afgørelse om overordnede og mere langsigtet politik fastlægges. Bestyrelsen er ansvarlig for alle beslutninger med ansvar overfor generalforsamlingen.

Økonomi

Det tilstræbes, at Forlaget ikke giver underskud. Der er praksis for, at dividende ikke udbetales til ejerne. Regnskaber og overskudsfordeling godkendes på generalforsamlinger. Forlagets økonomi følges i månedlige råbalancer.

Forlaget udgiver

  1. Bøger til medicinstudiet.
  2. Bøger til læger.
  3. Bøger, som formidler den medicinske viden, til det brede marked.

Vedtægter for Foreningen af danske Lægestuderendes Forlag A/S

§ 1. Selskabets navn er FADL’s Forlag. Foreningen af Danske Lægestuderendes Forlag A/S. Dets hjemsted er Københavns kommune.

§ 2. Selskabets formål er at udgive skriftligt materiale og læremidler for lægestuderende. Derudover kan der udgives materiale for yngre læger og paramedicinske andre sundhedsfaglige grupper, efter bestyrelsens skøn.

Stk. 2. Selskabet arbejder for at udgive skriftligt materiale og læremidler af høj kvalitet for lægestuderende til erhvervelse billigst muligt.

Stk. 3. Selskabet vil udover ovennævnte udgivelser desuden udgive bøger til det brede marked – primært indenfor sundhed- og helseområdet.

Aktiekapital

§ 3. Selskabets aktiekapital er kr. 653.400. Aktierne udstedes i størrelser á kr. 100,- eller multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktierne skal ikke være omsætningspapirer, hvorom de skal bære utvetydig og iøjnefaldende påtegning; de udstedes lydende på navn og kan ikke overdrages til ihændehaveren; de skal stedse være noteret i selskabets aktiebog.

§ 4. Ingen aktier har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

Stk. 2. Der skal gælde indskrænkning i aktiernes omsættelighed. Såfremt en aktionær ønsker at sælge sine aktier, skal han først tilbyde dem til bestyrelsen og skal være forpligtet til at sælge til den eller de købere, som udpeges af bestyrelsen. Salget skal ske til den sidste af skattemyndighederne fastsatte skattekurs for aktierne. Såfremt bestyrelsen ikke inden en måned efter at have modtaget tilbuddet om salg af aktierne har udpeget en køber, skal den pågældende aktionær være frit stillet med hensyn til at sælge aktierne, til hvem han vil, og til den kurs han kan opnå, men køberen skal være underkastet samme forpligtelse med hensyn til indskrænkninger i omsætteligheden, som er nævnt ovenfor. Aktiemajoriteten skal stedse være Foreningen af Danske Lægestuderende i hænde.

§ 5. Aktierne skal kunne modificeres uden dom i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 24, stk. 3.

Generalforsamlingen

§ 6. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års maj måned i København, Århus, Odense eller Aalborg efter bestyrelsens bestemmelser.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 uger og højst 4 ugers varsel ved brev til aktionærerne efter den af dem i selskabets aktiebog angivne adresse, samt efter bestyrelsens nærmere bestemmelse

Stk. 2. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, bestyrelsens begrundede forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer, samt eventuelle øvrige bilag.

Endvidere skal for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning fremlægges til eftersyn på Foreningen af Danske Lægestuderendes kredsforeninger i henholdsvis København, Århus og Odense.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings eller bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra en aktionær, idet denne da samtidig meddeler oplysning om forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal bestyrelsen foretage indkaldelse inden en uge efter anmodningens modtagelse.

§ 7. Dagsorden for denne ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse.

3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.

4. Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

§ 8. Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Stemmeafgivningen sker mundtligt, med mindre forsamlingen vedtager en anden afstemningsmåde.

§ 9. Hvert aktiebeløb på kr. 100,00 giver en stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

§ 10. På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget på dagsordenen og ændringsforslag til denne, såfremt ændringsforslagene er modtaget af bestyrelsen senest fire dage før generalforsamlingen.

Stk. 2. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, herfra dog undtaget forslag om ændring af vedtægterne samt om selskabets opløsning, der afgøres med to tredjedels majoritet blandt aktionærerne. For så vidt angår forslag om selskabets opløsning behandlet på generalforsamling, på hvilken mindre end to tredjedele af aktiekapitalen og repræsenteret, skal disse i dette tilfælde behandles på ny efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med to tredjedeles majoritet af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede.

§ 11. Over det på en generalforsamling passerede indføres beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer. Senest tre uger efter en generalforsamlings afholdelse udsendes referat af generalforsamlingen til aktionærerne.

Bestyrelse og direktion

§ 12. Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på seks medlemmer. Af bestyrelsens medlemmer skal mindst fire være lægevidenskabeligt studerende, heraf et medlem fra hver af de tre FADL kredsforeninger i København, Århus og Odense, samt ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Odense Universitet.

§ 13. Bestyrelsen, der selv vælger sin formand og næstformand blandt de lægevidenskabeligt studerende, har den overordnede ledelse af selskabets anliggender.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Stk. 3. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 4. På det første bestyrelsesmøde efter foretagen revision forelægges revisionsprotokollen, og samtlige bestyrelsesmedlemmer skal med deres underskrift bekræfte, at de er gjort bekendt med indholdet, og at der på bestyrelsesmøderne føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Referat af bestyrelsesmøder udsendes til bestyrelsens medlemmer senest tre uger efter mødets afholdelse.

Stk. 5. Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører til at lede den daglige drift, fastsætter vilkårene for deres antagelse og at de nærmere regler for deres kompetence. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv

Tegningsregel

§ 14. Selskabet tegnes af en direktør i forbindelse med et bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse.

§ 15. Revision af selskabets regnskaber foretages af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor eller registreret revisor, der vælges for et år ad gangen.

Regnskabsafslutning og overskuddets fordeling

§ 16. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Selskabets første regnskabsår løb fra den 1. november 1969 til den 31.december 1970.

§ 17. Årsregnskabet skal opgøres under omhyggelig hensyntagen til værdier og forpligtelser og i øvrigt i overensstemmelse med lovgivningens krav. Generalforsamlingen bestemmer, hvorledes der skal disponeres over et eventuelt overskud, dog i overensstemmelse med lovgivningens krav.