BØGERNE TIL DIT STUDIELIV

Klinikbogen
Akutte medicinske tilstande
Laboratorieundersøgelser

STUDIEBØGER I HØJ KVALITET

FADLs Forlags kittelbøger er et redskab til den kliniske hverdag, hvor et hurtigt opslag skal give et overblik. Bøgerne er i lommeformat og passer perfekt i din kittel. Du finder bøgerne her.

HÅNDBØGER I SYGEPLEJE

FADLs Forlags håndbøger i syegpleje har et anvisende og praksisnært fokus på de mest almindelige sygeplejehandlinger. De er overskuelige og lette at slå op i, og det lille format gør, at de er nemme at have med sig i kittellommen. Du kan læse mere om håndbøgerne her.

 

OM OS

FADL’s Forlag har eksisteret i over 50 år, og forlaget har i alle årene haft stort fokus på at udgive de bedste undervisningsbøger til medicinstuderende. FADL’s Forlag er specielt på den måde, at hos os deltager de medicinstuderende aktivt, når nye bøger skal udgives. Det nærværende forhold mellem de medicinstuderende og forlaget bevirker at vi kan lave de bedste undervisningsbøger til medicinstudiet. Sammen med forlagets ansatte og bøgernes forfattere indgår de studerende i forskellige stadier af bogens tilblivelse. Derfor kan vi udgive de bøger, som de medicinstuderende har brug for.

Vi påtager os også ansvaret, at formidle den medicinske verden til den brede befolkning, og derfor kan du også finde bøger om sundhed, kroppen, medicinhistorien og andre spændende emner. Vi udgiver også bøger til sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle.

Joachim Sømark er seniorredaktør | Emma Nielsen er redaktør | Caroline Dohrmann er ansvarlig for salg og marketing | Lars Smidt er direktør |Lise Warberg er bogholder | Caroline Klosterskov Poulsen er studentermedhjælper

(redaktion@fadlsforlag.dk | forlagsredaktion@fadlsforlag.dk | salg@fadlsforlag.dk | direktion@fadlsforlag.dk | bogholder1@fadlsforlag.dk | student@fadlsforlag.dk)

 

DE STUDERENDE SIGER

FADL's Forlag er for mig lærebøger på dansk, skrevet af undervisere eller eksperter indenfor deres specifikke medicinske områder. Bøgerne er målrettet det medicinske pensum på de danske universiteter, og de bliver derfor sjældent for lange som andre udenlandske medicinbøger.

JacobMedicinstuderende, AU

Content
Creation

IDEUDVIKLING

Vi lever af idéer fra studerende, fagfolk, eksterne forfattere og intern idéudvikling. Alt hvad vi laver kredser om den gode idé.

Market
Growth

VIDEN

Vores slogan næring til læring dækker over vores store fokus på vidensstimulering i vores bøger. Vi håber, at vores læsere lærer noget nyt, hver gang de læser en FADL-bog.

Ending
Competition

LÆGEVIDENSKAB

Vi laver også fagbøger til læger, der allerede er uddannede og har brug for opslagsværker i forskellige specialer. Vi henvender os derfor ikke kun til studerende.

Private
Tutoring

BOGHANDLERE

Vi har et tæt samarbejde med forskellige studieboghandlere, som i mange år har betjent medicinstuderende og de har en stor ekspertviden indenfor medicinske studiebøger.

Event
Hosting

BESTYRELSE

Vores bestyrelse består af en blanding af lægestuderende og professionelle erhvervsfolk. Du kan læse herunder, hvem der er med.

Event
Hosting

FORFATTERE

Vores bøger er alle skrevet af fagfolk og forfattere, der har stor ekspertviden inden for netop deres fagområde.

 

BESTYRELSE

Bestyrelsesformand Moisés Suárez Zdunek

Næstformand Johan Verne From-Pedersen

Helene Calmar

Rune Fuglø Mortensen

Rikke Esbjerg

Erik Harr

Vedtægter for Foreningen af Danske Lægestuderendes Forlag A/S

Vedtægter for Foreningen af Danske Lægestuderendes Forlag A/S

§ 1. Selskabets navn er FADL’s Forlag. Foreningen af Danske Lægestuderendes Forlag A/S.

§ 2. Selskabets formål er at udgive skriftligt materiale og læremidler for lægestuderende. Derudover kan der udgives materiale for yngre læger, speciallæger, paramedicinere og andre sundhedsfaglige grupper, efter bestyrelsens skøn.

Stk. 2. Selskabet arbejder for at udgive skriftligt materiale og læremidler af høj kvalitet for lægestuderende til erhvervelse billigst muligt.

Stk. 3. Selskabet vil udover ovennævnte udgivelser desuden udgive bøger til det brede marked – primært inden for sundheds- og helseområdet.

Aktiekapital

§ 3. Selskabets aktiekapital er kr. 653.400. Aktierne udstedes i størrelser a kr. 100,- eller multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktierne skal ikke være omsætningspapirer, hvorom de skal bære utvetydig og iøjnefaldende påtegning; de udstedes lydende på navn og kan ikke overdrages til ihændehaveren; de skal stedse være noteret i selskabets aktiebog.

§ 4. Ingen aktionær har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

Stk. 2. Der skal gælde indskrænkning i aktiernes omsættelighed. Såfremt en aktionær ønsker at sælge sine aktier, skal denne først tilbyde dem til bestyrelsen og er forpligtet til at sælge til den eller de købere, som udpeges af bestyrelsen. Salget skal ske til den sidste af skattemyndighederne fastsatte skattekurs for aktierne. Såfremt bestyrelsen ikke inden for en måned efter at have modtaget tilbuddet om salg af aktierne har udpeget en køber, skal den pågældende aktionær være frit stillet med hensyn til at sælge aktierne. Sælger vil da kunne sælge, til hvem denne ønsker, til den kurs, der kan opnås, men køberen skal være underkastet samme forpligtelse med hensyn til indskrænkninger i omsætteligheden, som er nævnt ovenfor. Aktiemajoriteten skal stedse være Foreningen af Danske Lægestuderende i hænde.

§ 5. Aktierne skal kunne modificeres uden dom i overensstemmelse med selskabsloven § 66, stk. 3.

Generalforsamlingen

§ 6. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års maj måned i København, Aarhus, Odense, Aalborg eller på FADL’s Forlags adresse efter bestyrelsens bestemmelser. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 uger og højst 4 ugers varsel ved e-mail til aktionærerne efter den af dem i selskabets aktiebog angivne adresse, samt efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Stk. 2. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, bestyrelsens begrundede forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer, samt eventuelle øvrige bilag.
Endvidere skal for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning fremlægges til eftersyn på Foreningen af Danske Lægestuderendes kredsforeninger i henholdsvis København, Aarhus og Odense.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings eller bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra en aktionær, idet denne da samtidig meddeler oplysning om forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal bestyrelsen foretage indkaldelse inden en uge efter anmodningens modtagelse.

§  7. Dagsorden for denne ordinære generalforsamling skal omfatte:

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
  2. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
  3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
  4. Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

§ 8. Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Stemmeafgivningen sker mundtligt, medmindre forsamlingen vedtager en anden afstemningsmåde.

§ 9. Hvert aktiebeløb på kr. 100,00 giver en stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

§ 10. På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget på dagsordenen og ændringsforslag til denne, såfremt ændringsforslagene er modtaget af bestyrelsen senest fire dage før generalforsamlingen.

Stk. 2. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, herfra dog undtaget forslag om ændring af vedtægterne samt om selskabets opløsning, der afgøres med to tredjedels majoritet blandt aktionærerne.

Stk. 3. Forslag om selskabets opløsning behandlet på en generalforsamling, på hvilken mindre end to tredjedele af aktiekapitalen er repræsenteret, skal behandles på ny efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med to tredjedeles majoritet af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede.

§ 11. Over det på en generalforsamling passerede indføres beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer. Senest tre uger efter en generalforsamlings afholdelse udsendes referat af generalforsamlingen til aktionærerne.

 

Bestyrelse og direktion
§ 12. Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på seks medlemmer. Af bestyrelsens medlemmer skal mindst fire være lægevidenskabelige studerende, heraf et medlem fra hver af de tre FADL-kredsforeninger i København, Aarhus og Odense.

 Stk. 2. De to professionelle bestyrelsesmedlemmer har en funktionsperiode på 2 år. De to professionelle bestyrelsesmedlemmers funktionsperiode er forskudt, således at der kun er valg af ét professionelt bestyrelsesmedlem årligt.

Stk. 3. Genvalg af professionelle bestyrelsesmedlemmer kan finde sted, dog maksimalt 2 gange, således at de professionelle bestyrelsesmedlemmer maksimalt kan sidde 6 år i bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen vælger sin formand blandt de lægevidenskabelige studerende og sin næstformand blandt bestyrelsens medlemmer.

§ 13. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af selskabets anliggender.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Stk. 3. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres et referat med angivelse af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, der godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde.

Stk. 4. På det første bestyrelsesmøde efter foretagen revision forelægges revisionsprotokollen, og samtlige bestyrelsesmedlemmer skal med deres underskrift bekræfte, at de er gjort bekendt med indholdet, og at der på bestyrelsesmøderne føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Referat af bestyrelsesmøder udsendes til bestyrelsens medlemmer senest tre uger efter mødets afholdelse.

Stk. 5. Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører til at lede den daglige drift, fastsætter vilkårene for deres antagelse og de nærmere regler for deres kompetence. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

 

Tegningsregel

§ 14. Selskabet tegnes af en direktør i forbindelse med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse.

§ 15. Revision af selskabets regnskaber foretages af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor eller registreret revisor, der vælges for et år ad gangen.

Regnskabsafslutning og overskuddets fordeling

§ 16. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Selskabets første regnskabsår løb fra den 1. november 1969 til den 31. december 1970.

§ 17. Årsregnskabet skal opgøres under omhyggelig hensyntagen til værdier og forpligtelser og i øvrigt i overensstemmelse med lovgivningens krav. Generalforsamlingen bestemmer efter indstilling fra bestyrelsen, hvorledes der skal disponeres over et eventuelt overskud, dog i overensstemmelse med lovgivningens krav.

Seneste ændringer vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling 8. maj 2019.